Menu
Sepetiniz

Mesafeli Kullanım Sözleşmesi

MESAFELİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ…

 

1. Taraflar

İş bu www.partivitrini.com Sanal Mağaza Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ‘Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), Emrah ERDAN ile Sistem’e üye olan veya üye olmadan alışveriş yapan kullanıcı arasında, ilgili Sistem’in bulunduğu elektronik ortamda, kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Sistem’e üye olarak veya üye olmadan alışveriş yaparak, “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi”nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını göstermiş olan Kullanıcı, üyelikle ve üye olmadan alışveriş yaparak; sözleşmenin kabulünü beyan ve taahhüt etmiş olur.

2. Tanımlar

Satıcı : Emrah ERDAN. Bundan sonra www.partivitrini.com olarak anılacaktır.

Alıcı: Alıcı bundan sonra kullanıcı olarak anılacaktır. Sistem’de sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, Sistem tarafından satışa arz edilen mal veya hizmetleri satın alan Kullanıcı’dır.

Hizmet: Kullanıcıların, “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi”nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, www.partivitrini.com tarafından, Sistem içerisinde ortaya konulan uygulamaların tümüdür.

www.partivitrini.com, kullanıcıların “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi”nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetlerinde değişiklikler ve uyarlamalar yapabilir. www.partivitrini.com tarafından yapılan bu değişiklikler, uyarlamalarla ilgili olarak kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, www.partivitrini.com tarafından, ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından kullanıcılara duyurulur.

Güvenli Ticaret ve Güvenli Ödeme Sistemi: Alıcı ve www.partivitrini.com arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, “Kullanıcı Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde, www.partivitrini.com tarafından sağlanan hizmetlerin tümüdür.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

“Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi”nin konusu, sistemde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

“Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi”nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Sistem içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ilişkin olarak www.partivitrini.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi”nin hükümlerini kabul etmekle, Sistem içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak www.partivitrini.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Sistem’in ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Sistem’e üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve www.partivitrini.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan veya sistemden alışveriş yapmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Sistem’e üye olabilmek veya sadece site üzerinden alışveriş yapabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5/2 maddesi uyarınca, www.partivitrini.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5/2 maddesi uyarınca, www.partivitrini.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Sistem kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Sistem üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Sistem’in Hizmet’lerinden faydalanırken ve Sistem’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Sistem’in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, www.partivitrini.com ‘un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.partivitrini.com ‘dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcıların www.partivitrini.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (e-posta adresi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, www.partivitrini.com ‘un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcıların, Sistem dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru, hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. www.partivitrini.com, Kullanıcılar tarafından www.partivitrini.com ‘a iletilen veya Sistem üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcıların, www.partivitrini.com ‘un yazılı onayı olmadan, Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) www.partivitrini.com sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve sistemi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla sistem üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, sistem dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, www.partivitrini.com ve başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Sistem dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.partivitrini.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. www.partivitrini.com, Kullanıcıların, “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi” hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Sistem üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin www.partivitrini.com’a ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

** Kişiye özel üretilen ürünlerde, ürünün sadece satın alan kişi için üretilip tekrar satılması mümkün olmadığından dolayı iadesi mümkün olmamaktadır.

*** Tek kullanımlık ürünlerde paket açıldıktan sonra iadesi mümkün olmamaktadır.

h) Kullanıcı, sistemde satış için sergilenen ürünleri peşin veya vadeli olarak dilediği kadarını (stok dahilinde) direk satın alma hakkına sahiptir.

i) Kullanıcı, sistem üzerinde satışa sunulan herhangi bir ürünün her ne sebeple olursa olsun, www.partivitrini.com ‘un , ödeme yapıldıysa kullanıcının yaptığı ödeme hiçbir kesinti yapılmadan iade edilmek koşulu ile ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü www.partivitrini.com‘un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; www.partivitrini.com‘dan satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Kullanıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kendisine karşı sorumluluk www.partivitrini.com‘a aittir.

5.2. www.partivitrini.com‘un Hak ve Yükümlülükleri

a) www.partivitrini.com, sistemde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. www.partivitrini.com, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, www.partivitrini.com‘un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. www.partivitrini.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, www.partivitrini.com tarafından yapılabilir. www.partivitrini.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.

b) www.partivitrini.com sistem üzerinden, www.partivitrini.com‘un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Sistemlerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle www.partivitrini.com tarafından sağlanmış olabilir ve web Sitesini veya Siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web Sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Sistem üzerindeki link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web Sistemleri, dosyalar ve içerikler, bu link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web Sistemlerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında www.partivitrini.com‘un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) www.partivitrini.com, sistemde yer alan kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin kullanıcı bilgilerini, kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Kullanıcılar ve www.partivitrini.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

e) Kullanıcıların, www.partivitrini.com‘a üye olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı isimleri” işbu Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabii olup, Kullanıcıların “kullanıcı ismi” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, www.partivitrini.com Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcıya önceden haber vermeksizin Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

6. Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi

a) “Kullanıcı”lar, www.partivitrini.com‘dan yapacakları alışverişlerde kullanıcı sıfatıyla tanımlanan hak ve yetkilere sahip olurlar.

b) Kullanıcılar www.partivitrini.com “Güvenli Ödeme Sayfasından” Kredi kartı veya banka havalesi yoluyla ödeme gönderebilmektedir.

c) Kredi kartları üzerinden ödeme yapılacak kredi kartı “Kullanıcı”ya ait olmak zorundadır. “Kullanıcı”ya ait olmayan kredi kartıyla yapılan ödemelerde, tüm sorumluluk “Kullanıcı”ya aittir.

d) www.partivitrini.com, güvenli elektronik ticaret hizmetine ilişkin sistem dahilinde çeşitli açıklamalarda bulunabilir. “ÜYELER” bu açıklamalara uygun olarak işlemlerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedirler.

7. Gizlilik Politikası

a) www.partivitrini.com tüm müşterilere ait bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

b) Kullanıcılar, satın aldıkları ürünlerin doğru adrese ulaşması için üyelik işlemleri ve/veya ürün siparişi sırasında girdiği teslimat adresinin doğruluğundan sorumludur.

c) www.partivitrini.com kullanıcılar tarafından verilmiş olan tüm kişisel kimlik bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Ancak kullanıcıların yaptıkları alışverişlerde www.partivitrini.com ürünü teslim edebilmek için kullanıcıların adını, adresini ve telefon numarasını bilmek zorundadır.

d) www.partivitrini.com adresinden diğer internet adreslerine linkler verilebilir. www.partivitrini.com link verdiği sitelerin kendi bilgi kullanımı, etik ilkeleri ve gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir.

e) Kullanıcıların ve misafir ziyaretçilerin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek dışında herhangi bir amaç için kullanılamaz.

f) www.partivitrini.com‘da yayınlanan hiçbir yazı veya grafik üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan içerik materyali ya da fonksiyonalite, başka mecralarda yayınlanamaz. Bu sitedeki materyallerin sadece sergileme, kopya, dağıtım veya yükleme için kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirmeme ve materyaller için tüm yasal ve içerdiği diğer kişisel notların yasal sahibiyseniz izin verilebilir. Değilseniz, www.partivitrini.com’un izni olmadan, buradaki her şeyi diğer serverlara kopyalayamazsınız. Bu izin otomatik olarak bu şartlardan bir maddeyi bozduğunuz anda biter. Bu tehdit hususunda acilen yüklediğiniz veya resmettiğiniz materyali imha etmek zorundasınız. Bu sitedeki herhangi bir materyalin herhangi bir imzasız kullanımı kopyalama yasaları, ticari yasalar, güvenlik ve tanıtım yasaları ve iletişim kanunları ve statülerine tecavüz eder.

Bu sayfada yer alan güvenlik bilgileri www.partivitrini.com tarafından zaman, zaman güncellenmektedir. Yapılan güncellemeleri kontrol etmek kullanıcıların sorumluluğundadır.

8. Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

www.partivitrini.com’un ticaret bilgileri, ticari markaları, ticari görünümü veya Sistem vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

www.partivitrini.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi”ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Sistem’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi”, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, www.partivitrini.com, işbu “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.partivitrini.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.partivitrini.com’ dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi”nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, “Kullanıcı Sistem”e üye olduğu sürece veya üye olmadan alışveriş süreci tamamlanana kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması, alışverişin tamamlanıp ürünün teslim edilmesinden sonra veya geçici – kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

www.partivitrini.com, Kullanıcıların işbu “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi”ni ve/veya Sistem içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, www.partivitrini.com’ un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

b) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.